50% OFF | MOM-KIDS COLLECTION I

Algemene voorwaarden

De hieronder gepreciseerde algemene verkoopsvoorwaarden (hierna « Algemene Voorwaarden ») regelen de contractuele betrekkingen tussen u, de klant (hierna de «Klant»), en Leselles BV, Veldstraat 35 – 9450 Denderhoutem (B). Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behoudens schriftelijke en voorafgaandelijke andersluidende bepaling. Bij bestelling wordt de Klant geacht deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

1.        Alle bestellingen zijn betaalbaar als volgt, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken op de bestelbon: betaling proforma voor levering. De bestelling is pas geldig na betaling.

2.        Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de uitstaande factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 100 EUR alsook een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de vervaldag tot integrale betaling. Bij laattijdige betaling kan de levering van elke nieuwe bestelling worden opgeschort.

3.        Eens bevestigd aan Leselles kan een order of pre-order niet meer gewijzigd worden.

4.        De Klant dient de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en na te gaan of de goederen wat betreft kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met de bestelde goederen. Eventuele gebreken dienen binnen de 24 u na levering schriftelijk worden gemeld aan Leselles. Dergelijke gebreken ontslaan de Klant niet van verplichting tot betaling.

5.        De goederen blijven eigendom van Leselles tot integrale betaling van de factuur (inclusief taksen, kosten, eventuele nalatigheidsinteresten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling zoals voorzien in punt 2 hierboven). Indien de Klant zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden niet naleeft of de vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal kunnen naleven, is Leselles gerechtigd de goederen, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, terug te nemen. De Klant engageert zich uitdrukkelijk de goederen te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en dit vanaf levering. De Klant is zolang hij ze niet volledig heeft betaald, niet gerechtigd de goederen te bezwaren met enige zekerheid.

6.        De minimum waarde van elke bestelling bedraagt 1.500 EUR (exclusief BTW). De Klant is bij bijstelling gerechtigd aangekochte goederen (in de mate deze in perfecte staat zijn) in te ruilen voor zover de volledige bestelling is betaald en in de mate dat de bijbestelling (exclusief BTW) 1.250 EUR bedraagt.

7.        De prijzen zijn in EUR en exclusief BTW en verzendingskosten. Bij elke bestelling worden eventuele toepasselijke verzendingskosten afzonderlijk vermeld.

8.        Elke factuur die niet binnen de 8 dagen na postdatum per aangetekend protestschrijven wordt betwist, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

9.        In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. Wetboek. In geval van betwisting is de Belgische Wetgeving van toepassing.

10.      Alle kosten verbonden aan rechtspleging in de ruimste zin van het woord (dit is o.a. n.a.v. het niet betalen van facturen voor bestelde goederen) zullen verhaald worden op de Klant.